ارائه خدماد مشاوره و مهندسی

 1. تدوین و ارائه برنامه مدیریت زیست محیطی (EMP).
 2. انجام مطالعات راهبردی ارزیابی پیامد های زیست محیطی (SEIA).
 3. انجام مطالعات ارزیابی پیامد های بهداشت محیط (EHIA).
 4. مشاوره و استقرار مدیریت زیست محیطی (EMS).
 5. انجام مطالعات ارزیابی اثرات توسعه بر محیط زیست.
 6. انجام مطالعات توجیهی زیست محیطی احداث و بهره برداری طرح های توسعه.
 7. انجام طرح های پژوهشی، مطالعاتی و تحقیقاتی محیط زیست.
 8. طراحی و تدوین طرح های تولید پاکتر (CDM).
 9. مدلسازی کیفی منابع آب سطحی و زیرزمینی
 10. مدلسازی کاهش استفاده از منابع آب سطحی و زیر زمینی در صنایع
 11. مطالعات امکان سنجی و مکان یابی زیست محیطی
 12. استقرار سیستم های مدیریت ( ISO 9001 , ISO 14001 , OHSAS , IMS , HSE-MS )

ارائه خدماد مشاوره و مهندسی

 1. تدوین و ارائه برنامه مدیریت زیست محیطی (EMP).
 2. انجام مطالعات راهبردی ارزیابی پیامد های زیست محیطی (SEIA).
 3. انجام مطالعات ارزیابی پیامد های بهداشت محیط (EHIA).
 4. مشاوره و استقرار مدیریت زیست محیطی (EMS).
 5. انجام مطالعات ارزیابی اثرات توسعه بر محیط زیست.
 6. انجام مطالعات توجیهی زیست محیطی احداث و بهره برداری طرح های توسعه.
 7. انجام طرح های پژوهشی، مطالعاتی و تحقیقاتی محیط زیست.
 8. طراحی و تدوین طرح های تولید پاکتر (CDM).
 9. مدلسازی کیفی منابع آب سطحی و زیرزمینی
 10. مدلسازی کاهش استفاده از منابع آب سطحی و زیر زمینی در صنایع
 11. مطالعات امکان سنجی و مکان یابی زیست محیطی
 12. استقرار سیستم های مدیریت ( ISO 9001 , ISO 14001 , OHSAS , IMS , HSE-MS )

اطلاعات تماس

 • 02144267401-3
 • info@celco.ir
 • تهران، خیابان ستارخان ، روبروی برق آلستوم ، خیابان فیاض، پلاک 51