آزمایشگاه بهداشت حرفه ای
آزمایشگاه عوامل زیان آور محیط

نمونه برداری و آنالیز کلیه گازها و بخارات شیمیایی محیط کار
ارزیابی تراز صوت ( صدا سنجی ، آنالیز فرکانسی صوت ، دزیمتری صوت )
ارزیابی روشنایی ( روشنایی ، سنجش درخشندگی )
سنجش ارتعاش دست و بازو ، تمام بدن ، دستگاهی، پرتوهای یونیزان و غیر یونیزان
سنجش ذرات معلق محیط کار (TSP,PM10,PM2.5,PM1 )
سنجش تنش های حرارتی ( استرس گرمایی و استرس سرمایی )
سنجش میدان های الکترومغناطیس (VLF,ELF و میدانهای الکتریکی پایا )
سنجش گازهای احتراقی محیط کار به روش قرائت مستقیم
نمونه برداری آنالیز فیوم فلزی، آنالیز میست روغن و شمارش الیاف آزبست
اندازه گیری پارامترهای فیزیکی محیط کار ( دما ، فشار ، رطوبت هوا ، سرعت جریان باد )

آزمایشگاه بهداشت حرفه ای
آزمایشگاه عوامل زیان آور محیط

نمونه برداری و آنالیز کلیه گازها و بخارات شیمیایی محیط کار
ارزیابی تراز صوت ( صدا سنجی ، آنالیز فرکانسی صوت ، دزیمتری صوت )
ارزیابی روشنایی ( روشنایی ، سنجش درخشندگی )
سنجش ارتعاش دست و بازو ، تمام بدن ، دستگاهی، پرتوهای یونیزان و غیر یونیزان
سنجش ذرات معلق محیط کار (TSP,PM10,PM2.5,PM1 )
سنجش تنش های حرارتی ( استرس گرمایی و استرس سرمایی )
سنجش میدان های الکترومغناطیس (VLF,ELF و میدانهای الکتریکی پایا )
سنجش گازهای احتراقی محیط کار به روش قرائت مستقیم
نمونه برداری آنالیز فیوم فلزی، آنالیز میست روغن و شمارش الیاف آزبست
اندازه گیری پارامترهای فیزیکی محیط کار ( دما ، فشار ، رطوبت هوا ، سرعت جریان باد )

اطلاعات تماس

  • 02144267401-3
  • info@celco.ir
  • تهران، خیابان ستارخان ، روبروی برق آلستوم ، خیابان فیاض، پلاک 51