آزمایشگاه معتمد سازمان حفاظت محیط زیست

آزمایشگاه معتمد سازمان حفاظت محیط زیست

 1. آزمایشگاه هوا و صدا

  نمونه برداری و سنجش ذرات معلق،  فلزات سنگین، شمارش الیاف آزبست خروجی دودکش و سنجش گازهای خروجی دودکش

 2. هوای محیط

  نمونه برداری و آنالیز فلزات سنگین، ذرات معلق و گازهای هوای محیط  و سنجش صوت محیط

 3. منابع متحرک

 4. سنجش گازهای خروجی از اگزوز خودرو

آزمایشگاه معتمد سازمان حفاظت محیط زیست

 1. آزمایشگاه هوا و صدا

  نمونه برداری و سنجش ذرات معلق،  فلزات سنگین، شمارش الیاف آزبست خروجی دودکش و سنجش گازهای خروجی دودکش

 2. هوای محیط

  نمونه برداری و آنالیز فلزات سنگین، ذرات معلق و گازهای هوای محیط  و سنجش صوت محیط

 3. منابع متحرک

 4. سنجش گازهای خروجی از اگزوز خودرو

اطلاعات تماس

 • 02144267401-3
 • info@celco.ir
 • تهران، خیابان ستارخان ، روبروی برق آلستوم ، خیابان فیاض، پلاک 51